Algemene voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant (hierna ‘de klant’) worden geplaatst bij de verkoper.

Door de website van de verkoper te gebruiken en/of  bestellingen te plaatsen aanvaardt de klant dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op iedere bestelling die wordt geplaatst door een bezoeker van de website www.charlotte-willem.be
Bij het bezoeken van de website dient de klant uitdrukkelijk te aanvaarden dat hij de onderhavige voorwaarden aanvaardt en instemt met de toepasselijkheid ervan.

Het feit dat goederen op een bepaald tijdstip op de website www.charlotte-willem.be worden aangeboden, biedt geen garantie aan de klant dat deze goederen ten allen tijde verkrijgbaar zijn. De verkoper houdt zich het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.

 

Identiteit van de verkoper

Naam onderneming: FRAYA BV

Handelend onder de naam: Charlotte & Willem

Adres maatschappelijke zetel: Kursaalpoort 20, 2300 Turnhout

Vestigings- en bezoekadres: Kursaalpoort 20, 2300 Turnhout

Telefoonnummer: 014/61 15 05

E-mailadres : webshop@charlotte-willem.be

Bereikbaarheid: maandag tot en met zaterdag van 10u tot 18u

Ondernemingsnummer: BE0443.851.115

 


Aanbod en assortiment

Het aanbod van de verkoper is uitsluitend bestemd voor verkoop op het Belgische grondgebied.
Het assortiment is bestemd voor een normaal, niet-commercieel gebruik door een consument.

Als consument wordt beschouwd iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt.

Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het goed.

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd door de verkoper, het wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-beschikbaar zijn van een product.

Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Om ieder misverstand te vermijden, of verdere details te vragen met betrekking tot de producten of het aanbod, wordt de klant verzocht om steeds vooraf contact op te nemen met de klantendienst van de verkoper via mail: webshop@charlotte-willem.be OF per telefoon 014 61 15 05

De verkoper is niet aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Kennelijke vergissingen binden de verkoper niet.

 

Het herroepingsrecht:

Indien de klant niet tevreden is over zijn/haar aankoop, kan deze geretourneerd worden naar de verkoper.
U kan uw artikelen naar de winkel zelf brengen of u stuurt het zelf weer op naar ons (de retourkosten zijn voor de klant).
De artikelen dienen geretourneerd te worden naar volgend adres: Charlotte & Willem lederwaren, Kursaalpoort 20 - 2300 Turnhout.
Artikelen die worden geretourneerd dienen voorzien te zijn van de originele labels en worden eerst gecontroleerd of ze geen gebruikssporen of beschadigingen vertonen!
De klant dient de artikelen ongebruikt binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst, terug te sturen naar de verkoper.
Indien de klant de retour niet binnen de 14 kalenderdagen verstuurd, wordt deze niet geaccepteerd door de verkoper.
De bestelling kan hierbij terug ontvangen worden door de klant na betaling van de standaard verzendkost. 

 

Weigeren van bestellingen

De verkoper houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

 • Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;
 • Bij vaststelling van een abnormale hoeveelheid van bestelde goederen;
 • Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een goed*
 • Bij vaststelling van een ongeldig aanbod;
 • Bij overmacht.

Prijs van het goed

Alle prijzen zijn in EURO en inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen belastingen of taksen.
Bijkomende verplichte leverings-, reservatie-,  service-, of andere administratieve kosten worden apart vermeld.

 

Betaling

Betaling vindt steeds plaats via een beveiligd elektronisch platform met keuze uit Bancontact/Mistercash of per overschrijving.
Wanneer de betaling niet is afgrond, wordt de bestelling niet behandeld.

 

Verzending

Wij voorzien (in België) een gratis verzendservice met verzekering bij aankopen vanaf €100.
Voor Nederland voorzien wij een gratis verzendservice met verzekering bij aankopen vanaf €150.

Na het plaatsen van een bestelling en het afronden van de betaling, wordt deze bestelling binnen 2 à 3 werkdagen door ons verstuurd.

Verzendingen gebeuren via Bpost of DPD.
Wanneer de bestelling verzonden is zal u een verzendbevestiging ontvangen.
Vind je deze niet meteen terug in jouw mailbox? Check dan zeker of hij niet bij de spam is beland.

Retouren

Indien U niet tevreden bent over uw aankoop, kan deze geretourneerd worden.
De retourkosten zijn voor de klant.

Mail dan binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van uw bestelling naar webshop@charlotte-willem.be met de vermelding van jouw ordernummer & dat je dit graag wil retourneren.
Producten mogen tot 14 dagen na ontvangst geretourneerd worden.

Voorwaarden retouren:

 • Items dienen binnen 14 dagen na ontvangst ongebruikt geretourneerd te worden.
 • Ontvangen wij de retour buiten 14 dagen, kunnen wij deze niet accepteren en gaan wij niet over tot terugbetaling.
  Wij kunnen deze dan terug aan jou bezorgen (na betaling van de standaard verzendkosten)
 • Items dienen in originele staat (incl tags) en verpakking te worden geretourneerd.
 • Items met gebruikssporen of beschadigingen worden niet geaccepteerd door ons.
 • Item dienen ongedragen/ongebruikt te worden geretourneerd.

 • Wanneer uw terugzending verloren geraakt of gestolen wordt dan bent U hier zelf verantwoordelijk voor. Helaas kunnen wij dan niet overgaan tot een terugbetaling. U kan steeds een verzekering nemen bij de vervoerder voor het terugsturen van het artikel. 

 

Termijn van levering en verzending

Na het plaatsen en betalen van uw bestelling wordt het order onmiddellijk behandeld.
De verzending gebeurt binnen de 1-2 werkdagen via Bpost of DPD.

De klant erkent dat de vooropgestelde termijn een indicatief karakter heeft.
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan een vertraging in de levering geen aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst of aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Dit is ook geldig wanneer het pakket niet wordt afgehaald op het postkantoor en hierdoor automatisch terug naar de verkoper verzonden wordt. 

Bestellingen worden geleverd op het opgegeven adres tot aan de voordeur – gelijkvloers.

Annulering

In geval van annulering van uw bestelling, kan u zo snel mogelijk met ons contact opnemen via telefoon : 014/61.15.05 , mailen naar webshop@charlotte-willem.be of via facebook met ons contact opnemen!

Garantie

De wettelijke garantie van 2 jaar is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd ,verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal commercieel of incorrect gebruik.

De bepalingen omtrent de wettelijke garantieverplichting zijn van toepassing overeenkomstig artikel 1649 bis Burgerlijk Wetboek.

Overmacht

De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-down.. e.d.

Klachten

Bij vragen of klachten kan de klant contact opnemen met de klantendienst van de verkoper als volgt:

De Europese Commissie voorziet een interactieve website voor online geschillenbeslechting (ODR-platform). Het ODR-platform is een centraal aanspreekpunt voor consumenten en ondernemers die geschillen die voortvloeien uit online transacties willen oplossen buiten de rechtbank. De klant vindt het ODR-platform via volgende weblink: onder deze link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 Aansprakelijkheid

-De verkoper kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.
De aansprakelijkheid van de verkoper zal te allen tijde beperkt blijven tot de som van de werken zoals vermeld in de overeenkomst.
Wij garanderen dat de door ons geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

-De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.
Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden via webshop@charlotte-willem.be
Indien dit niet tijdig (binnen 2 kalenderdagen) wordt gemeld kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.
Het oorspronkelijk label mag niet verwijderd worden van het artikel, is dit wel het geval dan bevindt het artikel zich niet meer in nieuwstaat en kunnen wij dit niet vergoeden.

-Onze aansprakelijkheid geldt niet indien:
A) de klant de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
B) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig werden behandeld of in strijd met onze aanwijzingen en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

Binding
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn steeds bindend. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Belgisch recht is van toepassing op de contracten die tot stand komen tussen de klant en de verkoper.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de woonplaats van de klant of de rechtbank van de plaats waar de overeenkomst wordt uitgevoerd.

 

Privacy 

De verkoper verbindt zich ertoe klantgegevens uitsluitend te gebruiken om communicaties toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van het contract mogelijk te maken.

De klantengegevens worden bewaard in de klantenlijst van de verkoper en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie.

De klant heeft het recht deze gegevens op elk moment op te vragen, te verbeteren, te wijzigen of de verkoper te verzoeken deze niet meer te gebruiken.

De klant kan weigeren dat de verkoper zijn gegevens gebruikt om hem informatie te sturen. Het volstaat dat de klant dit schriftelijk aanvraagt bij de verkoper.